"De rank aan de wijnstok".

Mijn naam is Tiny Bos. Als je denkt aan christelijke zorg op basis van Bijbelse inhoud dan ben je hier aan het goede adres. Ik gebruik o.a. de Contextuele benadering (zie links in het menu). (th.bos@quicknet.nl)
Met vriendelijke groet,
Tiny Bos
Lied, gezongen door Harry en Marijke Govers
Filmpje over het snoeien van de wijnstok

De rank aan de wijnstok.                 

In de bijbel, in Johannes 15:1-5, lezen we dat Jezus zegt dat Hij de ware wijnstok is en dat Zijn volgelingen de ranken zijn. De ranken krijgen voeding van de wijnstok en dragen vrucht. Om meer vrucht te kunnen dragen moet er gesnoeid worden, want de ranken gebruiken te veel van de energie die bedoeld is voor de vruchten. God (de landman) is de snoeier. Jezus is de wijnstok. Zijn volgelingen moeten gesnoeid worden. Het gaat hier over de God van Israël en de Joodse mens Yeshua (Jezus). De Heilige Geest is het leven dat door de wijnstok naar de ranken stroomt.

                                                         
Wat zijn goede vruchten? In Galaten 5:22 staat: "Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing".  

                                                          


Als we ons voeden met goede voeding gaan we ons meestal beter voelen. Zo bewerkt het opnemen van geestelijk voedsel (toepassen van Bijbelse principes) dat we geestelijk gezonder worden. In Romeinen 12:2 staat: "Word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene".  Omdat lichaam, ziel en geest één zijn zal een gezonde ziel vaak lichamelijke genezing  tot gevolg hebben. In dit proces zal gebed nodig zijn. Want God wil gebeden worden omdat Hij door mensen heen wil werken die met Hem overeenstemmen. Aan zo'n gebed verleent Hij kracht.


Nieuw gedragspatroon.

We disfunctioneren vaak door verkeerde programmatie. We moeten daarom een ander geragspatroon ontwikkelen. Dat kan door anders te leren denken en zodoende andere hersenpaadjes te krijgen. We moeten ons schuldprobleem kwijtraken, want anders kan ons denken niet diep veranderen in vernieuwd denken, zoals het in Romeinen 12:2 bedoeld is. We weten dat we schuldig staan voor God. Dat kunnen we b.v. (tijdelijk) verdringen, maar dat uit zich toch op de één of andere manier. Doordat wij van nature vaak niet op de juiste manier reageren moeten we dat leren en zo kan God's zegen naar ons stromen. De definitieve Oplosser is Yeshua, die voor onze zonden gestorven is en daartoe onvoorstelbaar geleden heeft opdat wij, als wij dit accepteren, kunnen leven zonder nog lasten mee te dragen. God sprak een vonnis over ons uit, maar Hij wilde het Zelf plaatsvervangend ondergaan uit liefde voor elk mens.
Hij kwam in mensengedaante naar de aarde als Yeshua. Wie Zijn offer aanneemt wordt door God vrijgesproken van de veroordeling door de wet. De mens belijdt dan zijn zonden, keert zich daarvan af en geeft ze aan Yeshua die er voor gestorven is in onze plaats. Dan kan God Zijn liefde in ons hart kwijt omdat daar ruimte voor gekomen is. We hebben dan een nieuwe geest gekregen. Is wat Yeshua deed niet de hoogste vorm van liefde? Zo heeft Hij de angst voor de dood weggenomen. Zouden we God daarvoor niet danken en aanbidden? God heeft alles geschapen met de bedoeling dat de mens zijn echte vreugde zou vinden in de Schepper en daarom verlangt God naar volgelingen die Hem uit eigen vrije wil gehoorzamen.


Vernieuwd denken door de Heilige Geest.


Veel getuigen zagen Yeshua nadat Hij uit de dood opstond en hebben Hem naar de hemel (een voor ons onzichtbare dimensie ver boven de hemel die wij kunnen zien) zien gaan. Zelf zei Hij dat Hij ons voorging naar de hemel om ons later voor eeuwig bij Zich te laten wonen. Hij heeft met Pinksteren de Heilige Geest uitgestort die wil wonen in Zijn volgelingen. Wie Jezus accepteert als Redder en Hem de Heer van zijn leven laat zijn kan door leiding van de Heilige Geest hervormd worden in zijn denken (en dus innerlijk veranderd) en eeuwig in God's nabijheid leven. Het eeuwige leven begint op aarde. Dan is het zoals staat in Mattheüs 28:20: "Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld".
Volgelingen van Jezus hebben de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Wie zelf vrede heeft gekregen met God wil dit graag uitdragen opdat anderen dit ook beleven. De liefde van God drijft hen.
                                       

Onoplosbare problemen?

Mensen lijden onder angsten en depressies of kennen periodes van eenzaamheid of hebben relatieproblemen. Sommigen hebben het gevoel 'vast te zitten' of ervaren voortdurend spanning of hebben andere problemen waarvan ze menen dat ze onoplosbaar zijn. We zijn allemaal beïnvloed door onze opvoeders, leraren, eventuele geestelijke leiders en omstandigheden en zijn daardoor vaak in denkwijzes en gedragspatronen terecht gekomen waar we niet zo maar los van komen, ook niet zelf voor gekozen hebben en waar we ons ook vaak niet van bewust zijn, maar die niet Bijbels zijn. Er moet dus gesnoeid worden en dat kan pijn doen. Samen met iemand die je begeleidt op basis van Bijbelse waarheden sta je echter sterk. Neem daartoe gerust contact op.


We zoeken de oplossing gemakkelijk bij een verkeerde bron. Ook iemand die zegt christen te zijn kan dat overkomen. Zo'n verkeerde bron is b.v. Reiki.
Je kunt misschien kerkelijk zijn opgegroeid maar nooit gehoord hebben dat Yeshua niet alleen de Redder is, maar ook Heer van je leven wil zijn. Is Hij dat laatste niet dan ben je in naam christen, maar geen volgeling van Hem.
Als je Yeshua geaccepteerd hebt als je Redder dan zou je niet moeten willen doorgaan op de oude manier. Laat Hem de Heer van je leven worden en put niet uit een verkeerde bron maar word een discipel van Yeshua.

Ook als je het evangelie van Jezus Christus (nog) niet gelooft kun je me mailen.

Zoals je gezien hebt gebruik ik de jij- en hij-vorm als ik ook u en zij bedoel.Tiny Bos, Hoorn (NH)
(bijgewerkt 13 februuari 2015) (
th.bos@quicknet.nl)

                                            

Met vriendelijke groet,
Tiny Bos