Genezing

 

Genezing.                                               

                                                                              

Er zijn veel voorbeelden van bovennatuurlijke, lichamelijke, genezing in de bijbel te vinden. Ik heb mensen zien genezen. Zij geloven wat God zegt in Jesaja 53:3-5: "Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden".

                                               

Innerlijke genezing.

Ik maak ook mee dat mensen (nog) niet zijn genezen na gebed. Zij zijn er uiteraard wel door gezegend en zij hebben ook vaak wel innerlijke genezing (of een begin ervan) ontvangen. Soms moet er eerst nog iets anders gebeuren vòòr God iemand innerlijk en/of lichamelijk geneest en in die zoektocht hebben we vaak hulp nodig. We hebben nu eenmaal vastgeroeste denkpatronen die we zelf heel normaal vinden maar waar pastoraal anders tegenaan gekeken wordt en dat kan ons helpen de dingen vanuit een andere invalshoek, vanuit de Bijbel, te bekijkenzodat we ons meer openstellen voor genezing. Vaak valt het, ook christenen, niet op wat de Bijbel over hun probleem zegt. Maar we kunnen proberen samen de oorzaak te vinden van problemen en/of innerlijke conflicten. Het is een zoektocht terug naar de wortels van de problemen.

 

Vergevingsgezindheid.                                                                                      

Soms is er veel boosheid/verdriet in iemands leven maar als je beseft dat God je zonden vergeeft als jij ze belijdt en dat Yeshua er in jouw plaats voor gestorven is dan wil en kun je zelf ook vergevingsgezind worden. Om je bewust te worden wàt er dan te vergeven is heb je vaak hulp nodig want de oorzaak van boosheid is vaak diep verdrongen. Dit vergeven doe je in de eerste plaats voor jezelf. Boosheid veroorzaakt veel pijn in ziel en lichaam. Iemand vergeven kun je dus doen vanuit gezond egoïsme omdat je die (eventueel verdrongen) pijn kwijt wilt. Als die vergeving de ander ook goed doet is dat prachtig. Zo'n proces gaat vaak moeizaam. Het is geen kwestie van een knopje omdraaien, maar meer van begrip krijgen voor de motieven van de ander. Dat helpt om vergevingsgezind te worden. Daarmee keur je niet goed wat de ander deed, maar je laat je oordeel over de ander los.

                                         

 

God is liefde.

God houdt van alle mensen. Wel is het zo dat Hij geen behagen heeft in hen die Jezus bewust afwijzen. Desondanks houdt Hij van hen en geeft Hij hen kansen om Yeshua (de Hebreeuwse naam van Jezus) te leren kennen.

Zo lezen we b.v. in Jesaja 59: 1 en 2: " Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort". Hier zegt God dus dat er blokkades kunnen zijn die genezing tegenhouden. Ziekten kùnnen een geestelijke of psychische oorzaak hebben. Dan zal men moeten ontdekken wat die oorzaak is. Hiermee is overigens niet gezegd dat elke ziekte door persoonlijke zonde komt en dat, als lichamelijke genezing uitblijft, dit altijd te wijten is aan de persoon zelf. Het is ook niet altijd zo dat een mens zelf veel geloof moet hebben om te genezen (hoewel dat wel zo mooi is). Zo liefdevol is God dat Hij er rekening mee houdt dat iemand, die nog maar korte tijd (of nog niet) gelooft, vaak geen groot geloof heeft en toch kan het gebeuren dat hij geneest doordat er iemand anders voor hem gelooft. Het is ook goed tot een Christelijke gemeente te behoren, die de Bijbelse waarden en normen nog hanteert, om onderwijs te krijgen zodat je geloof groeit. De gemeente is het lichaam van Jezus waarvan Hij het hoofd is. De gemeente bestaat uit levende stenen die een bouwwerk vormen dat een geestelijk lichaam is waar Yeshua de leiding moet hebben.                                                                           

                                                                                       

Volhardend bidden.                         

Gehoorzaamheid aan Bijbelse inhoud betekent niet altijd automatisch dat we genezing ontvangen maar wel dat we vertrouwen dat de zaak in God's handen is. Dat geeft sowieso ontspanning. God is de Almachtige die alles geschapen heeft en dus ook kan herscheppen. Ons is opgedragen volhardend te blijven bidden.

We zijn er zelf b.v. niet verantwoordelijk voor dat we in een vervuilde wereld leven die ons soms ziek maakt. Zo zijn er allerlei situaties te noemen die wij niet in de hand hebben. Echter bij God is alles mogelijk. Situaties kunnen ook vaak blijven bestaan doordat wij er verkeerd in staan maar ons dat niet echt bewust zijn. Soms kan er een verkeerde binding verbroken moeten worden in de Naam van Jezus.

Het is duidelijk, ook door allerlei t.v.programma's, dat er fouten worden gemaakt in de medische wereld en dat medicijnen vaak bijwerkingen hebben en dit is dan ook één der redenen dat ik wil wijzen op bovennatuurlijke genezing. Zulke wonderbaarlijke genezingen vinden soms plaats in christelijke (genezings)diensten of in andere situaties waar gebeden wordt tot de God van Israël in de naam van Yeshua.

We mogen ons uiteraard uitstrekken naar lichamelijke genezing, maar als je innerlijke genezing ontvangt zul je vrede in je hart hebben en dat is eigenlijk de grootste genezing. Omdat Yeshua voor ons werd veroordeeld is het mogelijk dat wij, als wij dit geloven, innerlijke genezing ontvangen voor onze verwonde ziel. Je kunt ontspannen omgaan met eventuele ziekte en problemen, terwijl er genezing en verandering van situaties mogelijk blijft. De God van Israël wil het werk samen met ons doen.Tijdens het proces kan je gebed veranderen.                                                                                                      

Genezing laten checken.

Als er met iemand gebeden is en hij merkt daarna dat het beter met hem gaat dan raad ik hem aan om eerst naar de behandelend arts te gaan om het te laten checken en, als de arts meent dat hij genezen is of dat er vooruitgang is, pas te stoppen of te minderen met eventuele medicijnen op advies van de arts. Ik geloof dat artsen ook door God gebruikt kunnen worden. In de tijd dat Yeshua op aarde was moest men een genezing ook laten checken.

 

 

 

Korte studie door Willem Ouweneel
Tiny Bos