Ontstaan van de Bijbel

Het ontstaan van de Bijbel.


De Bijbel bestaat uit 2 delen. Het eerste deel was ongeveer 400 jaar voor de geboorte van Jezus klaar. Het eerste deel wordt ook wel het Oude Testament (O.T.) genoemd. Een betere naam vind ik 'Het eerste testament'. 'Oud' kan de indruk wekken dat het niet meer geldig is en dat is niet het geval. Jezus kwam niet om het O.T. af te schaffen, maar te vervullen, dus vòòr te leven. De eerste 5 boeken van het O.T. worden 'Thora' genoemd. Deze zijn onder inspiratie van de God van Israël opgeschreven door Mozes, die ongeveer 1500 jaar vòòr Christus leefde. Het hele O.T. heet 'Teach'. In oudtestamentische profetieën werd voorspeld dat er een Messias zou komen die moest sterven, maar alsnog over de wereld zou heersen. Dat vereiste een opstanding (Dan. 9:26, Jes. 11:1- 10, 52:13-53:12, Zach. 9:9-10). Deze Messias is Jezus (Yeshua), die inderdaad stierf voor onze zonden en na 3 dagen opstond uit de dood. Het eerste testament werd hoofdzakelijk in het Hebreeuws geschreven en een paar kleine gedeeltes in het Aramees.


Het tweede deel is 'Het tweede testament', ook wel het Nieuwe Testament (N.T.) genoemd. Omdat het Grieks toen de wereldtaal was, nemen velen aan dat het tweede testament in het Grieks geschreven is. Echter lijkt het er op dat het in het Hebreeuws is geschreven, maar in het Grieks is  vertaald. In het tweede testament kun je lezen wat er, door het optreden en sterven van Jezus, veranderd is in vergelijking met het eerste testament. Doordat Yeshua voor onze zonden stierf (Hij is het Lam God's dat alle zonden op Zich nam) hoeven wij b.v. geen dierenoffers meer te brengen, zoals men ten tijde van het eerste testament wel diende te doen. Maar b.v. de 10 geboden zijn niet veranderd (om maar iets te noemen). Vòòr 100 jaar na Christus was het tweede testament klaar. Het bestaat uit brieven van apostelen aan gemeenten (kerken, huisgemeenten) en natuurlijk uit de 4 evangelieën. Deze evangelieën werden deels o.a. opgeschreven door snelschrijvers, die we tegenwoordig stenografen zouden noemen. 
                                 

Inspiratie door de Heilige Geest.

Hoe wist men nu welke boeken tot de Bijbel moesten behoren en welke niet? De samenstellers wisten dat door de leiding van Gods Geest. Daar is door velen lang op gestudeerd, want er waren ook geschriften die onbetrouwbaar waren. De schrijvers van elk deel van de Bijbel waren geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze schreven de dingen uiteraard wel op in hun eigen stijl. De Bijbel is dus samengesteld onder besturing van God. Het tweede testament moest overeenstemmen met het eerste testament. Over de betrouwbaarheid van het eerste testament, dat 400 jaar voor de geboorte van Jezus klaar was, was weinig discussie. Yeshua zelf verwees heel vaak naar het eerste testament. Toch zijn er wel enkele veranderingen in sommige Bijbelteksten van het tweede testament geslopen. Daarom is het goed dat men onderzoekt vanuit een vertaling, die dichtbij de grondtekst komt, zoals de Statenvertaling. Dan kan men in modernere vertalingen wel eens iets tegenkomen dat verkeerd vertaald is vanuit de interpretatie van de schrijver. Op het internet kan men  gratis allerlei vertalingen lezen zoals bij www.deBijbel.nl


In 1947 zijn er in de grotten van Qumran, een plaats ten zuiden van Jeruzalem in de woestijn, lederen boekrollen (de Dode Zeerollen) gevonden, die in stenen potten of kruiken zaten. Men had die boekrollen daarin verstopt om de kostbare geschriften te beschermen tegen oorlogsgevaar e.d. Het bleken kleine bibliotheken te zijn. Geleerden, die zeggen dat het O.T. vol fouten zit, kregen ongelijk want door deze oude rollen werd de juistheid van het O.T. alleen maar bevestigd. Er was in al die eeuwen niets van de boodschap verloren gegaan. De schrijvers en overschrijvers, zowel de Joden als de monniken later, hebben hun werk altijd zeer serieus genomen.


Wat het tweede testament betreft waren er wat problemen omdat veel van de oorspronkelijke geschriften verdwenen waren. Daar er echter direkt na Jezus' hemelvaart overal gemeentes waren ontstaan, die hun onderwijs nog wel dankten aan de oorsprong, had men een toetsing om te beoordelen welke van de vele copieën betrouwbaar waren. Men ontdekte dat er wel overschrijvingsfouten waren, maar door de veelheid aan copieën kon men makkelijk achterhalen waar die fouten er in geslopen waren. Zouden er bij het samenstellen van de Bijbel onbetrouwbare geschriften in terecht komen dan protesteerden de gemeentes, waarin bovendien mensen waren die alles persoonlijk hadden meegemaakt. 

 

De essentie.

Ook zijn er, althans op het eerste gezicht, wel eens tegenstrijdigheden b.v. in de evangelieën. Als je echter weet dat de Joden een bepaalde manier van schrijven/vertellen hadden ga je dit heel anders zien. Die manier is het midrasj-karakter van het schrijven. Als je daar meer over wilt weten dan is er genoeg over te vinden op het internet. De enkele zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel tasten de basis van het christelijk  geloof niet aan. Dat men wel aspecten verschillend kan interpreteren ligt niet aan de Bijbel, maar aan de 'gekleurde' bril waardoor men leest.


Geen enkel feit van de wetenschap (archeologie, fysica, geologie, astronomie) is in strijd met de Bijbel al is de Bijbel geen wetenschappelijk boek. Omdat de woorden van de Bijbel de mensen aanspreken/aangrijpen in hun geweten zijn velen bang voor de Bijbel en worden geïrriteerd. Echter laten die woorden hen toch niet met rust. Daarom kun je je eventuele tegenstand beter opgeven en je omkeren naar God, want Hij geeft je dan een nieuw leven. In Joh. 3:16 staat: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben".


De Bijbel heeft een radicale verandering gebracht in de levens van miljoenen mensen. De Bijbel is niet antiek en ook niet modern, maar eeuwig. Het is een verzameling van 66 boeken, geschreven door 40 schrijvers in een periode van 1500 jaar.
Het is nog steeds het meest vertaalde en verkochte boek. Per jaar meer dan 500.000.000 exemplaren.
Er werd wel eens gezegd dat er overschrijffouten in het O.T. staan. Die zijn dus zeer miniem. De rabbi's die de teksten overschreven telden voor de zekerheid alle letters, lettergrepen, woorden en alinea's.


Er zijn van het tweede deel, het Nieuwe Testament, 4000 Griekse handschriften bewaard. Er zijn van sommige 'gewone' Griekse schrijvers uit de oudheid geen handschriften bewaard maar toch twijfelt niemand aan hun echtheid.
De Bijbel heeft eeuwen vervolging weerstaan. Het is, naast het meest geliefde boek, ook het meest gehate.
Veel mensen zijn voor het uitgeven van de Bijbel op de brandstapel gebracht, zoals de Waldenzen in 1199, William Tyndale in 1525 die de eerste Engelse vertaling uitbracht, Jacob van Liesveldt in 1526 in Nederland. Geen boek heeft mensenlevens meer veranderd dan de Bijbel.
Een boek dat zo uniek is verdient aandachtig gelezen te worden.

Geen mens heeft mensen zo veranderd als Jezus Christus (Yeshua). Ik heb zoveel mensen gezien die, nadat ze hun leven aan Jezus Christus over hadden gegeven, zo radicaal veranderd zijn ten goede, dat dat geen misleiding kan zijn. Men hield vol, zelfs onder vreselijke omstandigheden en dat kan alleen als er een diepe innerlijke overtuiging was, een zeker weten.